Login: Hasło:   9 lipca 2020  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod numerem telefonu 732-728-639 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Aktualności Subskrybuj aktualności na email
2020-06-24 - Zmiany w zamawianiu osnowy geodezyjnej
Od dnia 24 czerwca 2020 roku zmienił się sposób udostępniania współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej do zgłaszanej pracy geodezyjnej. Od tej pory współrzędne punktów osnowy będą automatycznie wydawane dla wszystkich punktów w zakresie powiększonym o odpowiedni bufor do każdej zgłaszanej pracy geodezyjnej. W formularzu zgłaszania pracy geodezyjnej Wykonawca będzie mógł zdecydować o tym czy chce dostać w paczce danych opisy topograficzne punktów osnowy. Zgodnie z uchwaloną zmianą ustawy PGiK współrzędne i opisy topograficzne nie podlegają opłatom i można je wykorzystywać bez wystawiania dokumentu licencji. Tym samym wszystkie punkty osnowy udostępnione na portalu mapowym mogą być bez ograniczeń wykorzystywane do realizacji prac geodezyjnych.

Zespół ePODGiK


2020-06-23 - Zmiany w ePODGiK dot. obsługi prac geodezyjnych
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie "Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19" (Dz. U. 2020, poz. 1086), od dnia 24 czerwca 2020 roku wprowadzamy następujące zmiany w iGeoMap/ePODGiK w zakresie obsługi prac geodezyjnych:
  1. zostaje wyłączona możliwość zgłaszania prac o asortymencie "Tyczenie obiektu bud.",
  2. nie będą naliczane opłaty za pozycje cennikowe 5.2 - współrzędne punktów osnowy geodezyjnej oraz 5.3 - opisy topograficzne osnowy geodezyjnej
  3. zostaje wyłączona możliwość dokupowania współrzędnych oraz opisów osnowy geodezyjnej w ramach zgłoszenia uzupełniającego.
Od 24 czerwca 2020 wykonawcy prac geodezyjnych będą mogli korzystać bez wnoszenia opłat i uzyskiwania dokumentów licencji ze współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy szczegółowej. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej wykonawcy mogą pozyskiwać w portalach mapowych oraz otrzymywać jak do tej pory w przygotowanych materiałach do zgłoszonych prac.

Zespół ePODGiK


2020-06-17 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Jagodne gmina Garwolin
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006-Jagodne jednostka ewidencyjna 140304_2-Garwolin, geodetów wykonujących prace geodezyjne na tym obrębie, a w szczególności prace prawne tj. mapy z projektem podziału w różnym trybie, inne mapy prawne, ustalenia granic działek, wznowienia znaków, wyznaczenia punktów granicznych, rozgraniczenia nieruchomości rozpoczęte lub zgłoszone należy uzgodnić z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: OPEGIEKA Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, tel. +48 55 237 60 76.

Iwona Celej


2020-06-10 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie
Od 15 czerwca 2020r do wszystkich prac geodezyjnych złożonych do weryfikacji należy dołączyć pliki danych pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.
Dopuszcza się dołączenie uzupełnionego pliku różnicowego otrzymanego z PODGiK, bądź pliku wsadowego, opracowanych w programie GEOMAP.
Podstawa prawna: Art 71.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych...

Dariusz Maślany


© 2007-2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2020