Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

czerwiec 2020

2020-06-24 - Zmiany w zamawianiu osnowy geodezyjnej
Od dnia 24 czerwca 2020 roku zmienił się sposób udostępniania współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej do zgłaszanej pracy geodezyjnej. Od tej pory współrzędne punktów osnowy będą automatycznie wydawane dla wszystkich punktów w zakresie powiększonym o odpowiedni bufor do każdej zgłaszanej pracy geodezyjnej. W formularzu zgłaszania pracy geodezyjnej Wykonawca będzie mógł zdecydować o tym czy chce dostać w paczce danych opisy topograficzne punktów osnowy. Zgodnie z uchwaloną zmianą ustawy PGiK współrzędne i opisy topograficzne nie podlegają opłatom i można je wykorzystywać bez wystawiania dokumentu licencji. Tym samym wszystkie punkty osnowy udostępnione na portalu mapowym mogą być bez ograniczeń wykorzystywane do realizacji prac geodezyjnych.

Zespół ePODGiK


2020-06-23 - Zmiany w ePODGiK dot. obsługi prac geodezyjnych
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie "Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19" (Dz. U. 2020, poz. 1086), od dnia 24 czerwca 2020 roku wprowadzamy następujące zmiany w iGeoMap/ePODGiK w zakresie obsługi prac geodezyjnych:
 1. zostaje wyłączona możliwość zgłaszania prac o asortymencie "Tyczenie obiektu bud.",
 2. nie będą naliczane opłaty za pozycje cennikowe 5.2 - współrzędne punktów osnowy geodezyjnej oraz 5.3 - opisy topograficzne osnowy geodezyjnej
 3. zostaje wyłączona możliwość dokupowania współrzędnych oraz opisów osnowy geodezyjnej w ramach zgłoszenia uzupełniającego.
Od 24 czerwca 2020 wykonawcy prac geodezyjnych będą mogli korzystać bez wnoszenia opłat i uzyskiwania dokumentów licencji ze współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy szczegółowej. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej wykonawcy mogą pozyskiwać w portalach mapowych oraz otrzymywać jak do tej pory w przygotowanych materiałach do zgłoszonych prac.

Zespół ePODGiK


2020-06-17 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Jagodne gmina Garwolin
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006-Jagodne jednostka ewidencyjna 140304_2-Garwolin, geodetów wykonujących prace geodezyjne na tym obrębie, a w szczególności prace prawne tj. mapy z projektem podziału w różnym trybie, inne mapy prawne, ustalenia granic działek, wznowienia znaków, wyznaczenia punktów granicznych, rozgraniczenia nieruchomości rozpoczęte lub zgłoszone należy uzgodnić z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: OPEGIEKA Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, tel. +48 55 237 60 76.

Iwona Celej


2020-06-10 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie
Od 15 czerwca 2020r do wszystkich prac geodezyjnych złożonych do weryfikacji należy dołączyć pliki danych pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.
Dopuszcza się dołączenie uzupełnionego pliku różnicowego otrzymanego z PODGiK, bądź pliku wsadowego, opracowanych w programie GEOMAP.
Podstawa prawna: Art 71.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych...

Dariusz Maślany


2020-06-08 - Obsługa Wykonawców prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Udostępnianie materiałów pzgik

Uprzejmie informuję, że z dniem 25-05-2020r. Wydział Geodezji i Katastru będzie udostępniał Wykonawcomprac geodezyjnych materiały pzgikdo wglądu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (maska, rękawiczki itd.). Maksymalny czas przeglądania materiałów dla firmy nie może przekraczać 1 godziny dziennie.

Jednocześnie proszę o wcześniejsze (co najmniej 1-dniowe) przysłanie drogą mailową wykazu materiałów pzgik celem przygotowania ich przez Pracowników Wydziału Geodezji i Katastru, gdyż zależy nam na sprawnej obsłudze.

Telefon : 22 735 58 46, e-mail: i.kowalczyk@piaseczno.pl

Składanie operatów technicznych, map do uwierzytelnienia
oraz zgłoszenia prac geodezyjnych

Skrzynka podawcza udostępniona w śluzie wejście C do budynku, maksymalnie jedna osoba.

Konsultacje

Z dniem 01-06-2020 będą możliwe konsultacje z weryfikatorami (ew. innymi pracownikami wydziału) w godz. 9:00 – 10:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z poszczególnym weryfikatorem pod wskazanym numer telefonu.

Monika Jaroszewska,
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału


2020-06-08 - Obsługa Interesantów w Wydziale Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Obsługa Interesantów w Wydziale Geodezji i Katastru,

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 czerwca 2020 r. obsługa Interesantów w Wydziale Geodezji i Katastru będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Wypisy, wyrysy, kopie mapy, kopie materiałów zasobu - bez wcześniejszego umówienia się, maksymalnie dwie osoby jednocześnie
 2. Składanie wniosków, pism i innych- do skrzynki podawczej udostępnionej w tzw. "śluzie" wejście B do budynku, maksymalnie jedna osoba; gdyby była potrzeba zapytania - jak w pkt 1
 3. Składanie operatów technicznych, map do uwierzytelnieniaoraz innych spraw Wykonawców prac geodezyjnych związanych z obsługą zgłoszeń- skrzynka podawcza udostępniona w śluzie wejście C do budynku, maksymalnie jedna osoba
 4. Postępowania, pisma, udostępnianie wglądui inne - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerami telefonów: 735 58 46 - wgląd do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  735 58 00 - postępowania ewidencji gruntów i budynków
  735 58 29 - postępowania i sprawy z zakresu: ochrony gruntów i budynków oraz wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
  735 58 03 - zaświadczenia oraz pisma z zakresu udzielania informacji
  735 58 04 - sprawy dotyczące narad koordynacyjnych
  735 58 28 - sprawy dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości
  735 58 43 - informacja, pozostałe sprawy
 5. Kontakt mailowy z Wydziałem: kancelaria@piaseczno.pl

Monika Jaroszewska,
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału


2020-06-08 - Zmiana aplikacji do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
Z dniem 1 czerwca 2020 r. została zmieniona aplikacja do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z dotychczasowej aplikacji Kataster OnLine firmy Intergraph Polska Sp. z o.o. na aplikację e_Property firmy Geo- System Sp. z o.o.
Aplikacja e-Property jest zintegrowana z systemem Geo - Map, za pomocą którego prowadzona jest mapa zasadnicza powiatu piaseczyńskiego.
Dotychczasowa mapa ewidencyjna wg stanu na dzień 22 maja 2020 została podegrana referencyjnie do wglądu i udostępniona do zgłoszeń prac geodezyjnych.
Rozbieżności w zakresie granic należy sprawdzić z operatami pzgik. Atrybuty punktów granicznych należy przyjąć wg danych zawartych w operatach pzgik po uprzedniej analizie.
Rozbieżności w zakresie użytków gruntowych należy zweryfikować z analogową mapą ewidencyjną oraz rejestrem gruntów.
Rozbieżności w zakresie klas bonitacyjnych należy zweryfikować z operatami klasyfikacyjnymi.
Źródłem informacji o budynkach są prace z inwentaryzacją powykonawczą budynków przyjęte do pzgik, zawarte w wykazach materiałów do zgłoszenia. Prace te mogą być przy różnych asortymentach.

Monika Jaroszewska,
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału


2020-06-08 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kamiona gmina Piaseczno
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0021-Kamionka gmina Piaseczno, geodetów wykonującychprace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: Usługi Geodezyjne Grzegorz Faliński
Kierownik prac geodezyjnych: Grzegorz Faliński
tel. 508 267 691, e-mail: grzegorzfalinski@op.pl.
Data rozpoczęcia: 18 maja 2020r.
Planowane zakończenie: 15 grudnia 2020r.

Monika Jaroszewska,
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału


2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024