Login: Hasło:   24 kwietnia 2024  

Aktualności

styczeń 2024

2024-01-31 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb 11-02 miasto Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria, pow. piaseczyński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 11-02 miasto Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria, geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: HOMEPLEX GEO S.C.
tel. 602-422-884, e-mail: m.studzinski@geouslugi.pl
Data rozpoczęcia: 14 listopada 2023 roku
Planowane zakończenie: 14 czerwca 2024 roku

Monika Jaroszewska
​Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału


2024-01-26 - Wypis z rejestru gruntów dotyczący danych przedmiotowych (bez danych osobowych)
Dnia 25 stycznia 2024 włączyliśmy możliwość zakupu wypisów z rejestru gruntów dotyczących danych przedmiotowych (bez danych osobowych) w powiecie pruszkowskim.
Jest to kolejna lokalizacja, gdzie można zamawiać przez Internet wypisy po powiatach: mińskim, piaseczyńskim, wołomińskim i mieście Chełm.
Zakup odbywa się poprzez wskazanie jednej działki. Na wypisie znajdą się wszystkie, które znajdują się w danej jednostce rejestrowej gruntu. Na wypisie nie ma danych osobowych oraz numerów ksiąg wieczystych. Dokument taki może uzyskać każdy - nie tylko właściciel/władający.
Uzyskany wypis jest opatrzony pieczęcią elektroniczną organu. Może być wykorzystywany np. do celów informacyjnych.
Zapraszamy do korzystania z tej funkcjonalności. Jest ona dostępna po wejściu na portal mapowy, gdzie należy kliknąć w ikonę koszyka i wybrać "Wypis z EGiB dotyczący danych przedmiotowych".

Zespół epodgik.pl


2024-01-19 - Komunikacja pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych a ośrodkiem geodezyjnym
Zapraszamy do korzystania z komunikatora pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych a ośrodkiem geodezyjnym. Przy każdej pracy znajdą Państwo przycisk "Utwórz dyskusję dla pracy" lub "wiadomości". Kliknięcie w przycisk spowoduje przejście do formularza umożliwiającego bezpośrednią komunikację z pracownikami ośrodka. Przy każdej wiadomości znajduje się informacja kto ją odczytał i kiedy to nastąpiło.
Zestawienie wszystkich otrzymanych i wysłanych wiadomości znajduje się także w głównym górnym menu w pozycji "Komunikator".
Komunikator został włączony w powiatach: międzychodzkim, mińskim, pruszkowskim, wejherowskim, włodawskim oraz w Chełmie.

Zespół epodgik.pl


2024-01-15 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
Z przyczyn technicznych związanych z aktualizacją bazy GESUT, PODGiK w Międzychodzie informuje, że przedłuża termin wstrzymania przetwarzania prac geodezyjnych i przekazywania zawiadomień o zakończeniu prac do dnia 19.01.2024 r.
Jednocześnie przypominamy o konieczności wygenerowania nowych materiałów dla prac przekazywanych po 19.01.2024 r. Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych, jednak zostaną one przetworzone po 19.01.2024 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dariusz Michałek
PODGiK w Międzychodzie


2024-01-09 - Przewody specjalne i niezidentyfikowane
Przewody specjalne i niezidentyfikowane należy wprowadzać kodem 4791 z prawidłowo uzupełnionym atrybutem A2 - opisem przewodu.
Opisy przewodów uzbrojenia terenu są tworzone według opisanego poniżej schematu (rozp. ws. BDOT500 i mapy zasadniczej):
 • oznaczenie rodzaju sieci uzbrojenia terenu;
 • oznaczenie typu sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem typu "inny" dla przewodu telekomunikacyjnego;
 • oznaczenie źródła danych o położeniu, pomijając oznaczenie "O";
 • oznaczenie średnicy przewodu lub wymiaru pionowego i poprzecznego przewodu oddzielonego znakiem "/";
 • w przypadku gdy przewód jest nieczynny – oznaczenie "niecz." poprzedzone myślnikiem.
Przykłady prawidłowych opisów przewodów specjalnych i niezidentyfikowanych:
 • sb200 - przewód specjalny benzynowy o średnicy 200
 • snA250 - przewód specjalny naftowy o średnicy 250 pomierzony aparaturą
 • siI150 - przewód specjalny inny o średnicy 150 pomierzony inną metodą
 • x - przewód niezidentyfikowany
 • xD200 - przewód niezidentyfikowany o średnicy 200 zwektoryzowany
Przy walidacji pliku MAP (GEO-MAP) wymagana jest zgodność opisu przewodu (atrybut A2) z typem sieci (atrybut A4).

Zespół epodgik.pl


2024-01-08 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
Z przyczyn technicznych związanych z aktualizacją bazy GESUT, PODGiK w Międzychodzie informuje, że przedłuża termin wstrzymania przetwarzania prac geodezyjnych i przekazywania zawiadomień o zakończeniu prac do dnia 15.01.2024 r.
Jednocześnie przypominamy o konieczności wygenerowania nowych materiałów dla prac przekazywanych po 15.01.2024 r.
Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych, jednak zostaną one przetworzone po 15.01.2024 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dariusz Michałek
PODGiK w Międzychodzie


2024-01-03 - Zmiana numeru rachunku bankowego powiatu mrągowskiego
Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że z dniem 01.01.2024 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Numer rachunku:

17 1240 6292 1111 0011 3301 6456

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1

Link do informacji w BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Grzegorz Dąbrowski


2024-01-02 - Zmiany granic administracyjnych od 1 stycznia 2024 r.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
 • Dobre - w gminie Dobre, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim
 • Siennica - w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim

UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2024 r. ustala się granice miast:

 • Dobre obejmujące obszar obrębów ewidencyjnych Dobre oraz Zdrojówki,
 • Siennica obejmujące obszar obrębów ewidencyjnych Siennica oraz Stara Wieś.
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy.

Zespół ePODGiK


2024-01-02 - Zmiany identyfikatorów obiektów ewidencyjnych od 1 stycznia 2024 r. dla gmin miejsko-wiejskich Siennica i Dobre
W związku z nadaniem z dniem 1 stycznia 2024 r. statusu miasta dla miejscowości:
 • Dobre - w gminie Dobre, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim
 • Siennica - w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim
zmianie uległy między innymi identyfikatory obiektów ewidencyjnych (jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek, budynków i lokali).
W związku z powyższym dla prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze całych gmin miejsko-wiejskich Siennica i Dobre niezbędne jest ponowne wygenerowanie danych i opracowanie plików roboczych baz danych na nowych, aktualnie wykazanych w EGiB danych.
Bazy robocze przekazane do PODGiK i opracowane z danych wygenerowanych przed 1 stycznia 2024r. nie będą mogły zostać wykorzystane do aktualizacji baz danych. Jednocześnie proszę uwzględnić zmienione identyfikatory obiektów ewidencyjnych we wszystkich dokumentach generowanych i tworzonych w pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze tych gmin. ( np. wykazach zmian danych ewidencyjnych, mapach, zestawieniach oraz innych tworzonych dokumentach)

Sławomir Olejnik


2024 IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2024